Regulamin korzystania z serwisu oraz usługi dostępowej

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego GSMdoctor.pl zwanego dalej „Serwisem Internetowym” oferowanym przez GT Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu , os. Stefana Batorego 14 i. z, NIP 972-125-10-10, zwanym dalej Dostawcą.

2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Dostawcę w witrynie internetowej GSMdoctor.pl, w sposób umożliwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

3. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu.

4. Dostawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie: Regulamin korzystania z serwisu oraz usługi dostępowej

Usługodawca – GT Sp. z o.o

Serwis Internetowy - serwis internetowy dostępny w domenie GSMdoctor.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca czynności w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, która może przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem, jak też korzystać z innych Usług;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Usługa Dostępowa – odpłatna usługa w formie płatności jednorazowej którą może aktywować wyłącznie Użytkownik telefonu komórkowego, dająca dostęp do pełnej wersji Serwisu. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript oraz plików Cookies.

3. Dodatkowo, aby skorzystać z Usługi Dostępowej należy być użytkownikiem telefonu komórkowego i abonentem sieci PTK Centertel Sp. z o.o. (ORANGE), Polkomtel S. A. (Plus), P4 Sp. z o. o. (Play) lub sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (T-Mobile) mającym prawo do ich użytkowania, w tym do korzystania z usługi dostępowej. Ponadto telefon komórkowy, na numer którego aktywowano Usługę Dostępową powinien posiadać odpowiednie środki na karcie pre-paid lub podobnej, o ile Użytkownik korzysta z takiej karty.

4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik jest zobowiązany do:

 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
 • wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,
 • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
 • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, o ile w chwili zawarcia umowy nie wyraził zgody na wykonanie Usługi przed upływem prawa

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Dostępowej nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy Usługodawca za zgodą Użytkownika rozpoczął świadczenie Usługi DOSTĘPOWEJ przed upływem 14dni od zawarcia umowy, przy czym Usługodawca informuje Użytkownika przed rozpoczęciem świadczenia Usługi DOSTĘPOWEJ o utracie prawa odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§5 USŁUGA DOSTĘPOWA

1. W celu uruchomienia Usługi DOSTĘPOWEJ Użytkownik potwierdza chęć rozpoczęcia usługi dostępowej poprzez wpisanie kodu PIN wysłanego na numer telefonu Użytkownika w Serwisie.

2. Użytkownik w treści darmowej wiadomości SMS lub email wysyłanej po rejestracji do Usługi DOSTĘPOWEJ otrzyma link do pobrania Regulaminu zamówionej usługi w aktualnej wersji wraz z informacją o potwierdzeniu zamówienia.

3. Usługa dostępowa jest aktywowana automatycznie w przypadku wskazanym w §4 ust. 7 Regulaminu albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy w przypadku nie wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi DOSTĘPOWEJ przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

4. Użytkownik aktywujący Usługę DOSTĘPOWĄ wyraża chęć na otrzymywanie Wiadomości SMS/email z zamówioną treścią na podany przez siebie numer telefonu/email.

5. Koszt Usługi DOSTĘPOWEJ to w zależności od wybranej opcji:

 • 234zł za nielimitowany dostęp do minutowego filmu pokazującego dokładną instrukcje wymiany baterii w wybranym modelu telefonu,
 • 114zł za plik PDF z instrukcją wymiany baterii w wybranym modelu telefonu,
 • 120zł za plik PDF z instrukcją wymiany wyświetlacza w wybranym modelu telefonu.

6. Usługa dostępowa jest aktywowana na czas nieokreślony (umowa na czas nieokreślony). Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Usługi DOSTĘPOWEJ ze skutkiem natychmiastowym (rozwiązać umowę). Aby dokonać rezygnacji należy dokonać dezaktywacji usługi DOSTĘPOWEJ na swoim koncie w Serwisie (zakładka Ustawienia / Płatności), lub wysłać sms treści GSMdoctor T-Mobile – nr 80713 oraz PLUS, ORANGE i PLAY – 80711

7. Usługodawca może rozwiązać umowę na Usługę DOSTĘPOWEJ z ważnych powodów, za 14- dniowym okresem wypowiedzenia. Przez ważne powody rozumie się naruszenie Regulaminu przez Użytkownika, siłę wyższą, zakończenie świadczenia Usługi subskrypcyjnej przez Usługodawcę.

 

§6 REKLAMACJE

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług pisemnie, w formie listu poleconego, na adres usługodawcy, bądź poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: info@gsmdoctor.pl

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

4. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkowników. Ponadto Usługodawca może zapisać informacje o parametrach połączenia, jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

2. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz 922 ze zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016r. poz 1030 ze zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu archiwizacji lub realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz w innych celach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników. Usługodawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich dostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i Regulamin korzystania z serwisu www.rabatzone.pl oraz usługi dostępowej zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Usługodawcy z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem zdania następnego. Usługodawca może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie Internetowym naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z Usługi lub Usługi subskrypcyjnej jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, przy czym postanowienie to nie dotyczy sporów, w których stroną jest konsument.


3. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika, który nie jest konsumentem (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłat faktycznie uiszczonych przez Użytkownika w związku ze skorzystaniem z Serwisu.


4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Brak akceptacji zmienionego Regulaminu przez Użytkownika skutkuje rozwiązaniem umowy.